WorkBC ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬੀ.ਸੀ. ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਦਿਨ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

woman in mask standing behind a camera

ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ – ਤਾਂ WorkBC ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜੌਬ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭੋ

man in mask standing in front of a produce store

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। WorkBC ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਧਨ ਲੱਭੋ

barista in coffee shop wearing a mask

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

woman on street walking into a WorkBC office

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

102 WorkBC ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

health care assistant sitting at home

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਕ (Health Care Assistant)

ਹੈਲਥ ਕਰੀਅਰ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

construction manager leaning on work table

ਉਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ (Construction Manager)

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਧ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ (construction) ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

early childhood educator with small child both wearing masks

ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੁਕੇਟਰ (Early Childhood Educator)

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਈਸੀਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਰਸਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

 machinist
						operating heavy equipment

ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ (Machinist)

ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਬਣੋ ਅਤੇ WorkBC ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਾਓ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

man sitting at a desk with a laptop

ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ (Information Systems Analyst)

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

bookkeeper holding a clipboard

ਬੁੱਕਕੀਪਰ (Bookkeeper)

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੋ

ਉੱਚ-ਅਵਸਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ।

*ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਵਧੇਰੇ ਉੱਚ-ਅਵਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ