ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

WorkBC ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

woman in mask standing behind a video camera

ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲੱਭੋ

WorkBC ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

woman sitting at a table using a laptop

ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੋ-ਔਪ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ WorkBC ਦੇ ਜੌਬ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ – ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਇਕ ਸਟੌਪ ਜੌਬ ਬੋਰਡ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

young welder holding a welding torch

ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (skilled trades) ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਬੀਸੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈਟੀਏ) (Industry Training Authority (ITA)) ਦੇ ਨਾਲ WorkBC ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

man in a t-shirt holding a coffee cup in one hand and a mobile phone in the other

ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ

ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

college student standing outside holding a closed laptop wearing a backpack

ਇੱਕ ਕੋ-ਔਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਸਕਣ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

barista wearing a mask standing in a cafe with his arms crossed

ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ – ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15% ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

man smiling standing beside a hearing induction loop sign

ਵਿਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ

ਵਿਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। WorkBC ਐਂਪਲੌਇਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

man wearing a mask carrying box of apples in a produce store

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

WorkBC ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

two women wearing masks sitting across from each other while one works on the others nails in an aesthetician salon

ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ

ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

man smiling with his arms crossed in front standing in a cafe

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

man smiling standing beside a hearing induction sign

ਵਿਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਲੋਨ ਅਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।

construction worker wearing a yellow hardhat and vest with a mask

ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ

ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਅਪ-ਸਕਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲੱਭੋ।

construction worker wearing a grey hardhat working on concrete rebar

ਬੀ.ਸੀ. ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

woman in a video conference with four remote participants

ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੌਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

woman in a mask using a sewing machine in a commercial facility

ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

woman on the street walking into a WorkBC office

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸਥਾਨਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

102 WorkBC ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ